środa, 21 grudzień 2016 13:31

Program

Wstęp

Wyciąg ze Statutu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa założonej w 1410 roku, za panowania króla Władysława Jagiełły.

Consularia
Słowa roty przysięgi zapisane
w Consularia Cracoviensia
(tom I str. 361 - rok 1410)
Archiwum miejskie w Krakowie

Na podstawie zapisu w najstarszej Consularia Cracoviensia1 (rok 1410, tom I, str. 361) przyjęto datę 25 luty 1410 r. jako czas narodzin Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Od najwcześniejszych lat jej działalność i kompetencje wyznaczane są słowami roty prastarej przysięgi, królewskimi przywilejami, późniejszymi uchwałami i rozporządzeniami.
Statuty Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, w kolejnych a znaczących dziejach Polski, zatwierdzane są przez królów Augusta II2,
W warunkach odrodzonej państwowości polskiej statut oparty zostaje na postanowieniach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej4
Wszystkie historyczne już dziś, ówczesne akty prawne wraz z potwierdzonymi w nich normami własnych praw zwyczajowych - w harmonii z dzisiejszymi - stały się podwaliną dla konstrukcji statutu z roku 1989 i obecnej jego formy.

1 księga radziecka miasta Krakowa rchiwum Miejskie w Krakowie
2 Oryginał z trzech kart pergaminowych złożony w oprawie skórzanej, czerwonej, na której napis: Privilegium serenissimi Augusti II regis Poloniarum Varsaviae die 23 mensis octobris anno 1722 Congregationi mercatoriali urbis metropolis Cracoviensis collatum.
rzechowywany becnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 164.
3 Oryginał z czterech kart pergaminowych, oprawny w tekę skórzaną, na której wybity napis: Privilegium Serenissimi Augusti III regis Poloniarum Varsaviae die 12 mensis novembris 1740 Congregationi mercatoriali urbis metropolis Cracoviensis collatum.
Przechowywany obecnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 165.
4 Statut KKK w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 04.03.1923 r. - druk Rocznik Kupiecki 1926Dz.U.RP.z 1934 r. Nr 40, poz. 350.


I. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Krakowska Kongregacja Kupiecka zwana dalej Kongregacją jest społeczną, apolityczną organizacją samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
2. Krakowska Kongregacja Kupiecka to zrzeszenie handlu i usług będąca spadkobierczynią tradycji "Kongregacji" zapoczątkowanej w 1410 roku zarejestrowana na czas nieokreślony i posiadająca osobowość prawną .
3. Kongregacja działa na podstawie przepisów Ustawy z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. z 8 czerwca 1989 r. Nr 35, poz. 194 i Dz.U. Nr 121, poz. 770 z 1997 r.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2


1. Siedzibą Kongregacji jest Królewskie Stołeczne Miasto Kraków.
2. Kongregacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kongregacja używa pieczęci z godłem przedstawiającym średniowieczny statek tzw., Kogę oraz z napisem Krakowska Kongregacja Kupiecka założona R.P. 1410
4. Kongregacja - przy zachowaniu obowiązujących w tym względzie przepisów może posiadać i ustanawiać:
a) Sztandary oraz odznakę organizacyjną dla członków,
b) Wewnętrzne odznaczenia i wyróżnienia organizacyjne, przyznawane członkom i osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji.
5. Kongregacja może posiadać w innych miastach autonomiczne związki kupieckie zwane Oddziałami.

§ 3


1. Do naczelnych celów Kongregacji należy w szczególności:
1/ podejmowanie inicjatyw legislacyjnych oraz ocena funkcjonujących przepisów prawa,
2/ opiniowanie projektów prawnych i programów gospodarczych
3/ uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych,
4/ promowanie wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska związanych z działalnością gospodarczą członków,
5/ prowadzenie szkoleń i kursów,
6/ reprezentowanie interesów członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych,
7/ utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji i obyczajów handlowych oraz podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności kupieckiej, a także prowadzenie przez członków pracy społeczno-wychowawczej, oświatowej i kulturalnej,
8/ podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi prywatnej działalności gospodarczej oraz poprawianiu warunków tej działalności,
9/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi celem umożliwienia członkom Kongregacji pracy we władzach samorządów terytorialnych,
10/ prowadzenie działalności socjalnej, samorządowej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o utworzone fundusze,
11/ udzielanie pomocy członkom w załatwianiu wszelkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
12/ prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Kongregacji,
13/ powoływanie rzeczoznawców (biegłych) w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą członków,
14/ współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami kupieckimi w kraju i za granicą,
15/ wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb zrzeszonych członków.
2. Kongregacja może prowadzić działalność gospodarczą.


* * *Przez setki lat swojej działalności Kongregacja zawsze wywierała i nadal wywiera znaczny wpływ na życie miasta, regionu, kraju.

 • aktualnie jesteśmy pełnoprawnym członkiem założycielem Fundacji "TERAZ POLSKA" i stale uczestniczymy w jej pracach,
 • posiadamy patent krajowy na organizację Wielkiej Kolekcji Kulinarnej i Wielkiego Konkursu Kupieckiego "Hermes", pokazujących i propagujących dorobek gastronomii, krakowskiego handlu i usług,
 • jesteśmy głównym organizatorem Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych na płycie Rynku Głównego w Krakowie i w Tarnowie (Oddział KKK Tarnów),
 • zasiadamy w Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy,
 • jako akcjonariusz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., staramy się wpływać na politykę społeczną i gospodarczą miasta,
 • współpracujemy w sposób ciągły z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim w Krakowie,
 • jesteśmy członkiem Małopolskiego Klubu Europejskiego (MKE) składającego się z przedstawicieli 12 największych organizacji gospodarczych regionu,
 • powołani zostajemy przez Wojewodę do Małopolskiej Rady Integracji Europejskiej,
 • wybór naszych przedstawicieli do władz ogólnopolskiej Kongregacji Przemysłowo-Handlowej mieszczącej się w Warszawie, pozwala nam na szeroki wgląd w sprawy istotne dla środowiska kupieckiego,
 • mamy zaszczyt, jako środowisko kupieckie, być patronem Szkoły Podstawowej nr 117, która nosi imię Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,
 • posiadamy robocze kontakty z większością samorządów zawodowych i gospodarczych w Polsce oraz w niektórych krajach Europy,
 • zawieramy porozumienie o ścisłej współpracy z Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, realizując tym samym potrzebę naszego udziału w krajowym ruchu środowisk zawodowych,
 • współpracujemy z Lwowską Kongregacją Kupiecką,
 • zawieramy porozumienie o współpracy z największą włoską organizacją kupiecką "Confcommercio" z Florencji i skutecznie realizujemy przyjęte postanowienia, wspólnie przygotowujemy przyjęcie Kongregacji do europejskiej organizacji średnich miast kupieckich mieszczącej się w Brukseli,
 • podpisujemy pierwsze w Krakowie porozumienie o ścisłej współpracy pomiędzy KKK, Małopolską Izbą Rzemieślniczą i Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców,
 • w ramach działań przeciwko dominacji super i hipermarketów wprowadzamy koncepcję realizacji mini-centrów handlowo-usługowych. Przygotowujemy projekt techniczny dostępny dla polskich, zorganizowanych środowisk kupieckich, zainteresowanych taką formą działalności,
 • zawiązujemy przy KKK Radę Programową, której zadaniem jest identyfikowanie zagrożeń oraz formułowanie nowych rozwiązań i przedstawianie ich czynnikom uchwało i ustawodawczych w Radzie Miasta i Sejmie RP,
 • jesteśmy członkiem i uczestniczymy w pracach "Zespołu Programowego" Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie. poprzez stałą łączność z wywodzącym się z Małopolski korpusem poselskim i senatorskim wprowadzamy w obieg prac Sejmu RP inicjatywy obywatelskie i zawodowe, zabiegając o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • doprowadzamy - z korzyścią dla handlu i usług w całym kraju - do złagodzenia i zmiany interpretacji restrykcyjnych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi,
 • w ramach kojarzenia partnerów współpracujemy z centrum EURO-INFO oraz sami tworzymy dogodne warunki dla rozwijania działalności gospodarczej,
 • upełnomocnieni przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, jako ławnicy zasiadają w Sądzie Okręgowym w Krakowie i współuczestniczą w rozstrzyganiu spraw cywilno - karnych,
 • w sposób rzeczowy i ciągły współpracujemy z:
  • Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Krakowie zasiadając w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim oraz w zespole rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług,
  • Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
  • Państwową Inspekcją Pracy,
  • Izbą Skarbową w Krakowie,
  • Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • dla wszystkich członków Kongregacji prowadzimy na bardzo wysokim poziomie bezpłatne porady prawne i podatkowe,
 • dla członków Kongregacji prowadzimy bezprocentową Kasę Wzajemnej Pomocy oraz fundusz socjalny, z którego udzielane są zasiłki losowe, na podstawie wzajemnego porozumienia z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. ustalamy i negocjujemy wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w KKK,
 • przedstawiciele Kongregacji biorą udział w pracach Rady Miasta Krakowa oraz w jej komisjach problemowych,
 • doprowadzamy do podjęcia przez władze miasta pierwszej uchwały o wspieraniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • przy udziale Władz Miasta i Urzędu Marszałkowskiego pracujemy nad utworzeniem funduszu poręczeń kredytowych,
 • jesteśmy współtwórcą Zespołu Zadaniowego d.s. Wspierania i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołanego Zarządzeniem nr 36/2001 Prezydenta Miasta Krakowa.


W ostatnim czasie zdołaliśmy wprowadzić w życie m.in.

 • korzystne zmiany uchwały w sprawie opłat za parkowanie samochodów,
 • bardzo znaczną obniżkę opłat za zajęcie tzw. pasa drogowego w przejściach podziemnych,
 • powstrzymanie galopujących opłat za dzierżawę miejsc pod ogródki kawiarniane,
 • nowe i korzystne regulaminy placów targowych,
 • korzystny limit koncesji alkoholowych w gastronomii,
 • zamrożenie czynszów w lokalach użytkowych,


Wznawiamy sprawy związane z:

 • nowym regulaminem korzystania z płyty Rynku Głównego,
 • kolejnym powiększeniem limitu punktów detalicznej sprzedaży alkoholu,
 • pierwokupem przez dotychczasowych użytkowników lokali użytkowych będących własnością gminy,
 • kontynuowaniem powstrzymywania ekspansji super i hipermarketów, rujnujących polski, rodzimy handel,
 • powstrzymaniem planowanych, a niekorzystnych zmian w ruchu drogowym, zmierzających do jeszcze większego sparaliżowania miasta,
 • dopominając się równych praw i warunków prowadzenia działalności gospodarczej występujemy na zewnątrz we wszystkich kwestiach z tym związanych, doprowadzając do złagodzenia wielu restrykcyjnych okoliczności,

 

Dyplom Kupiecki
Dyplom kupiecki

Działania we własnych sprawach nie przysłoniły nam potrzeb niesienia pomocy innym:

 • Corocznie współorganizujemy w klasztorze oo. Franciszkanów wigilię dla setek ludzi potrzebujących pomocy,
 • w okresie Świąt Wielkanocnych przygotowujemy świąteczne poczęstunki i prezenty na krakowskim Rynku Głównym,
 • podczas pamiętnych powodzi, przetaczających się przez Polskę, spieszyliśmy ze spontaniczną pomocą. W kilkunastu miejscowościach zniszczonych żywiołem byliśmy obecni czynnie i materialnie.


W tradycyjnej hierarchii uznawanych przez Kongregację wartości nigdy nie brakuje pamięci o tych członkach, którzy zaprzestali działalności i przeszli w stan spoczynku.

Dbając także o historyczne tradycje, tworzymy w siedzibie naszej organizacji Izbę Historii Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Staramy się gromadzić w niej pamiątki umożliwiające odwołanie się do symboliki najstarszych dziejów kupieckich. Na tej niwie współpracujemy trwale z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W roku 1998 Rada i Zarząd KKK nadaje godność Honorowego Kustosza Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej panu Jerzemu Kuligowi.

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 

supober

 

 

Archiwum

archiwum