Wydrukuj tą stronę
piątek, 10 marzec 2017 15:54

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Oto trzy ogłoszenia o przetargach:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni 0,0334 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 712/19 o powierzchni 0,0115 ha, objętej KW KR1P/00192900/6 i nr 716 o powierzchni 0,0219 ha, objętej KW KR1P/00192431/7, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Marii Kownackiej.

Cena wywoławcza wynosi 74 900,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 7 000,00 zł

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30.09.2015 r. wydana została decyzja nr AU-2-6730.2/1816/2015 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem. Decyzja jest ostateczna.

Przedmiotowa nieruchomość ma kształt nieregularny. Porośnięta jest drzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego (wodno – kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, gazowego). Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż południowo- zachodniej granicy działek przebiega sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz sieć teletechniczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej jaką jest ul. Jagiełły, poprzez ul. Magdaleny Samozwaniec oraz ulicę Marii Kownackiej. Przedmiotowa nieruchomość ogrodzona jest wzdłuż granic ogrodzeniem z prętów osadzonych na murowanych słupkach i podmurówce, będącym przedłużeniem ogrodzenia działki sąsiedniej nr 654. Byli dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości zobowiązali się do wydania w posiadanie Gminy Kraków przedmiotowej nieruchomości w terminie 14 dni, liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu na zbycie przez Gminę Kraków opisanej nieruchomości oraz do usunięcia opisanego wyżej ogrodzenia najpóźniej w dniu wydania w posiadanie Gminy Kraków opisanej nieruchomości. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2016 r., drugi w dniu 27 września 2016 r., a trzeci w dniu 27 stycznia 2017 r.

2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1126 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 173/8 o powierzchni 0,0687 ha, objętej KW KR1P/00548525/4 i 173/10 o powierzchni 0,0439 ha, objętej KW KR1P/00538452/8, położonej w obrębie 39, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Truskawkowej.

Cena wywoławcza wynosi: 112 050,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 11 000,00 zł

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30.01.2015 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/209/2015 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym garażem. Decyzja jest ostateczna. Z decyzją można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r poz. 778 – z póź.zm.) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na nabywcę nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przejmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz kilkoma drzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 173/10 przebiega miejska sieć wodociągowa DN 100, natomiast wzdłuż południowej granicy działek nr 173/8 i 173/10 przebiega przyłącz wodociągowy do budynku przy ul.Truskawkowej nr 8A. Na trasie wyżej wymienionych sieci należy pozostawić pas technologiczny o szerokości 1,0 metra (licząc od krawędzi przewodu) po obu jego stronach. bez zadrzewień i elementów małej architektury. Ponadto przez działkę przebiegają sieci elektroenergetyczne oraz projektowana jest sieć gazowa DN 40.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od drogi publicznej ul. Truskawkowej, poprzez projektowany zjazd na działce nr 173/11, po której części zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działek 173/8 i 173/10 służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami. Nabywca nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 178/8 i 173/10 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 557,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 128,11 zł, tj. łącznie kwoty 685,11 zł brutto (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 11/100) płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.

W dziale III KW KR1P/00538452/8 prowadzonej dla nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 173/10 i 173/11 wpisana jest:

* nieograniczona w czasie służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 173/7 (która podzieliła się na działki nr 173/10 i 173/11), polegająca na: korzystaniu w obszarze o powierzchni 172,71 m2, przy czym pasem szerokości 1 m licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącej sieci wodociągowej średnica 110 mm, oraz jej remonty, naprawy awaryjne i wymiany, w granicach ustanowionej służebności, wskazanych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia nr 2864/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 października 2015 r., na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie,

* nieograniczona w czasie i odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu polegająca na korzystaniu pasem szerokości 1 m (po 0,5 m w obie strony od osi gazociągu) i łącznej długości 15,5 m w obszarze działek nr nr: 173/8, 173/10 i 173/11, oraz pasem szerokości 1m (po 0,5m w obie strony od osi gazociągu) i długości 6 m w obszarze działki nr 174, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40, a także utrzymanie, przebudowę, modernizację i remonty powyższej infrastruktury, ich rozbiórkę, kontrolę, konserwację, usuwanie awarii, a także wykonywanie innych czynności niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowę powyższej infrastruktury, w tym przyłączenie nowych odbiorców wyłącznie w granicach ustanowionej służebności, wskazanych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia nr 1040/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. -nadto uwzględniająca, że zgodnie z właściwymi przepisami, pas szerokości 1 m (po 0,5 m w obie strony od osi gazociągu) musi pozostawać przez cały okres eksploatacji gazociągu, wolny od zabudowy, nasadzeń drzew i krzewów – na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o z siedzibą w Warszawie.

W dziale III KW KR1P/00548525/4 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 173/8 wpisana jest:

* odpłatna (jednorazowo) i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na korzystaniu z działki nr 173/5 ( z podziału której powstała działka nr 173/8) w obszarze o powierzchni 9,10 m2 oraz pasem szerokości 1 m licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącej sieci wodociągowej 110 mm oraz jej remonty, naprawy awaryjne i wymiany w granicach wskazanych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3523/2014 z dnia 08-12-2014 r., na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA z siedzibą w Krakowie,

* nieograniczona w czasie i odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu polegająca na korzystaniu pasem szerokości 1 m (po 0,5 m w obie strony od osi gazociągu) i łącznej długości 15,5 m w obszarze działek nr nr: 173/8, 173/10 i 173/11, oraz pasem szerokości 1m (po 0,5m w obie strony od osi gazociągu) i długości 6 m w obszarze działki nr 174, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40, a także utrzymanie, przebudowę, modernizację i remonty powyższej infrastruktury, ich rozbiórkę, kontrolę, konserwację, usuwanie awarii, a także wykonywanie innych czynności niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowę powyższej infrastruktury, w tym przyłączenie nowych odbiorców wyłącznie w granicach ustanowionej służebności, wskazanych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia nr 1040/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. -nadto uwzględniająca, że zgodnie z właściwymi przepisami, pas szerokości 1 m (po 0,5 m w obie strony od osi gazociągu) musi pozostawać przez cały okres eksploatacji gazociągu, wolny od zabudowy, nasadzeń drzew i krzewów- – na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o z siedzibą w Warszawie.

Działy IV wymienionych wyżej ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.

Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 3 lutego 2017 r.

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 2 o powierzchni użytkowej 64,03 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym spiżarką o powierzchni 2,04 m2 i udziałem wynoszącym 716/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 150 o powierzchni 0,0299 ha, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00000701/9.

Cena wywoławcza wynosi: 424 000,00 zł

Wadium wynosi: 42 000,00 zł

Budynek Nr 19 przy ul. J. I. Kraszewskiego jest położony w zwartej zabudowie kamienic mieszkalno - usługowych, został wzniesiony ok. 1935 r. w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek i klatka schodowa są w ogólnym stanie technicznym dobrym, elewacja i klatka schodowa zostały odnowione.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim ze względu na fakt, że w lokalu mieszkalnym Nr 2 wszystkie elementy pierwotnego wystroju i wyposażenia zostały usunięte nie określa się dla przedmiotowego mieszkania wytycznych konserwatorskich.

Lokal Nr 2 położony jest na parterze budynku, wejście odbywa się przez jednoskrzydłowe drzwi nowego typu bezpośrednio z korytarza klatki schodowej. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń: przedpokoju o powierzchni 6,01 m2, dwóch pokoi o powierzchniach 24,74 m2 i 15,58 m2, spiżarki o powierzchni 0,64 m2, kuchni o powierzchni 12,15 m2 i łazienki z wc o powierzchni 4,91 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie spiżarki o powierzchni 2,04 m2 położone poza lokalem, obok wejścia do niego. Na ścianach pomieszczeń położone są tynki cementowo-wapienne, w pokojach i przedpokoju tynki przykryte są tapetami papierowymi, w kuchni i łazience na ścianach częściowo położone są płytki ceramiczne. Na podłodze w pokojach, przedpokoju i kuchni jest wylewka betonowa przykryta wykładziną pcv imitującą panele podłogowe. W łazience na podłodze położone są płytki ceramiczne. Stolarka okienna jest nowego typu, pcv, w pokojach okna są trójskrzydłowe, o skrzydłach jednopolowych, okna w pokojach wychodzą na ul. J. I. Kraszewskiego, są zakratowane, parapety są wtórne. W kuchni i łazience są małe okna jednoskrzydłowe, pcv, wychodzące na podwórko. W lokalu brak jest drzwi wewnętrznych, futryny są drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie jest indywidualne elektryczne. W wyniku przeprowadzonego w dniu 10.02.2016 r. przeglądu kominiarskiego ustalono, iż w lokalu brak jest dostępnych przewodów spalinowych, które umożliwiłyby zainstalowanie w nim ogrzewania gazowego.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00000701/9 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:

* służebności przytyku budynku na parceli l.kat 1800/21 (obecnie działka nr 151) wystawić się mającego o ścianę wschodnią budynku na parceli l.kat 1796/1 (obecnie część działki nr 150) względnie i 1800/38 (obecnie część działki nr 150) przez całą tego muru wysokość, względnie szerokość i długość, jednak bez prawa prowadzenia wzdłuż ściany służebnej kominów, bez prawa wpuszczania tamże belek lub trawersów

i bez prawa prowadzenia wzdłuż niej jakichkolwiek rur odpływowych na rzecz każdoczesnych właścicieli parcel l.kat 1800/21 czyli realności lwh 169 tej ks. obj. (1930 r.)

* służebności przytyku względnie oparcia południowej ściany budynku na realności lwh 304 wystawić się mającej o południową ścianę kamienicy na realności tej stojącej w całej głębokości, szerokości i wysokości tejże ściany jednak pod zastrzeżeniami w tej umowie ustalonymi, na rzecz każdoczesnych właścicieli realności lwh 304 tej ks/ obj.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 17 marca 2017 r. w godz. 14.30-15.00 i 30 marca 2017 r. w godz. 14.00-15.00.

Z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r poz. 778 - z póź. zm.) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na nabywcę nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przejmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- wpłata przelewem lub na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- wpłata w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych opisanych w poz. 1 i 2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Sprzedaż lokalu mieszkalnego opisanego w poz. 3 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 710 – z późn. zm.).

Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT opisanych w poz. 1 i poz.2 wraz z opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami i należnym podatkiem VAT oraz cena nabycia lokalu mieszkalnego (poz. 3) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 – z późn. zm), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 412 tel. 12 616-9808 i pokój 413 tel. 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 o powierzchni użytkowej 89,88 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 3,79 m2 i udziałem wynoszącym 50/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 19 o powierzchni 0,0752 ha, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00002961/3.

Cena wywoławcza wynosi: 404 800,00 zł

Wadium wynosi: 41 000,00 zł

Kamienica położona przy ul. Dietla Nr 11 została wzniesiona w 1909 r. w technologii tradycyjnej, jest murowana z cegły ceramicznej pełnej, składa się z budynku frontowego oraz dwóch oficyn bocznych rozdzielonych dziedzińcem. Dach jest dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą na pełnym deskowaniu.

Kamienica ujęta jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, położona jest także na terenie układu urbanistycznego Kazimierza ze Stradomiem, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A – 12 decyzją z dnia 23.02.1934 r. oraz na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO i usytuowana jest na obszarze uznanym zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 08.09.1994 r. za pomnik historii. Za najcenniejszą wartość zabytku uznaje się jego autentyzm, czyli stopień zachowania oryginalnej substancji obiektu. Ze względów konserwatorskich należy zatem dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych i architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Przedmiotowy lokal zachował, podlegające ochronie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia z czasów powstania kamienicy. Tak więc w celu zachowania wartości zabytkowych zastrzega się konieczność utrzymania oraz poddania konserwacji następujących elementów:

1. stolarki wejściowej do mieszkania, drzwi podwójnych, dwuskrzydłowych, płycinowych, profilowanych z opaską,

2. drzwi wewnętrznych wejściowych do pokoi, dwuskrzydłowych, płycinowych, częściowo przeszklonych, profilowanych wraz z opaską,

3. drzwi do kuchni i łazienki, drewnianych, jednoskrzydłowych, płycinowych z nadświetlem,

4. dwóch pieców kaflowych pokojowych z białych oraz z niebieskich kafli,

5. zabudowy drewnianej wnęki ściennej w korytarzu,

6. należy zachować fasety oraz historyczną wysokość pomieszczeń,

7. należy zachować układ przestrzenny mieszkania.

Dopuszcza się wymianę okien na nową stolarkę, z uwagą, iż nowe okna winny być wykonane jako drewniane z powtórzeniem podziałów i proporcji okien istniejących, z powtórzeniem detalu i wzorów historycznych, wyklucza się wymianę okien na stolarkę pcv. Przy remoncie lokalu należy stosować materiały przeznaczone do obiektów zabytkowych (wyklucza się stosowanie gładzi gipsowych). Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Budynek przy ul. Józefa Dietla nr 11 nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, znajduje się natomiast w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków oraz na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. W związku z powyższym uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga zakres powodujący zmiany elewacji, dachu, gabarytu obiektu, to jest elementów mających wpływ na wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny (np. wymiana okien). Działania dotyczące wnętrza obiektu niewpisanego do rejestru, objętego ewidencją konserwatorską, nie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, natomiast zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Lokal Nr 13 położony jest na trzecim piętrze budynku oficyny i budynku frontowego, wejście odbywa się z klatki schodowej oficyny, przez sień budynku frontowego i podwórko. Klatka schodowa oficyny jest drewniana, ściany wymagają odmalowania i uzupełnienia tynków.

Wejście do lokalu odbywa się przez podwójne, drewniane drzwi płycinowe, skrzydło zewnętrzne jest harmonijkowe. Lokal składa się z 7 pomieszczeń: trzech pokoi o powierzchniach 11,05 m2, 25,20 m2, 28,23 m2, kuchni o powierzchni 7,38 m2, łazienki o powierzchni 3,98 m2, wc o powierzchni 1,66 m2 i przedpokoju o powierzchni 12,38 m2 .

Z przedpokoju dostępne są poszczególne pomieszczenia, dwa pokoje w układzie przejściowym położone są w budynku frontowym pozostałe pomieszczenia w budynku oficyny. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, z mosiężnymi klamkami, w jednym pokoju okna zostały wymienione na nowe pcv. Okna pomieszczeń mają wystawę wschodnią (widok na podwórko), z jednego pokoju północną (na ul. Dietla, Wawel). Stolarka drzwi jest drewniana, drzwi płycinowe, część z przeszklonymi polami, dwie pary drzwi dwuskrzydłowych. Drzwi do pozostałych pomieszczeń są jednoskrzydłowe. W pokojach i przedpokoju na podłodze położone są drewniane parkiety z wyjątkiem jednego pokoju. W łazience i wc jest terakota, a w kuchni płyty pilśniowe przykryte wykładziną pcv. Ściany są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, w pomieszczeniach sanitarnych obłożone są w części terakotą. W łazience i pomieszczeniu wc w ścianach są liczne ubytki tynków. W pokojach są trzy piece kaflowe, jeden z pieców zamontowany jest w ścianie działowej między przedpokojem i pokojem. Dwa piece położone w pokojach o większych powierzchniach mają ozdobne kafle w kolorach kremowy i granatowy). W pomieszczeniu łazienki widoczne są przy ścianach i suficie rury odprowadzające spaliny z piecyka gazowego i grzewczego. W pomieszczeniach lokalu po ścianach rozprowadzone są rury ogrzewania gazowego etażowego i zamontowane są grzejniki. Lokal wyposażony jest w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną jednofazową, gazową, ogrzewanie jest indywidualne etażowe gazowe. Lokal wolny jest od obciążeń. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

W dziale III KW KR1P/00002961/3 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisana jest:

* „służebność oparcia realności niniejszą w całej długości, wysokości i szerokości z prawem oparcia sklepień piwnicznych i sufitów betonowych w kuchni, zasionkach i klozetach o mur graniczny i z prawem wpuszczenia do tej ściany weksli dla położenia belek, ale bez prawa naruszenia komina, na rzecz realności lspn 519 lwh 542 tej ks. gr. objętej”,

* „służebność oparcia o mur graniczny domu na tej realności stojącego, w całej jego długości, szerokości i wysokości, bez prawa czynienia w tym murze otworów i bez prawa wpuszczenia do takowego belek i trawersów na rzecz realności lspn 536 lwh 539 tej ks. gr. objętej”,

* „służebność przystawienia budynku o wschodnią ścianę tej realności i tej jedynie szerokości ściany, jako pozostaje po zabudowaniu jej budynkiem na realności uprawnionej stawianym, w całej jednak tegoż odcinku ściany wysokości i prawem wpuszczenia w ścianę tej żelaznych trawersów stropowych na każdym piętrze w miarę potrzeby, oraz potrzebnych ankrów jednakoż bez prawa czynienia w ścianie budynku slużebnego framug, dnem, kominów i innych otworów na rzecz realności lspis 522 lwh 540 tej ks. gr. objętych”.

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego wyżej lokalu został przeprowadzony w dniu 20 września 2016 r. drugi w dniu 24 stycznia 2017 r.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 7.04.2017 r. i 8.05.2017 r. w godz. 14.00 - 15.00.

2. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 12 o powierzchni użytkowej 77,43 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy Al. Juliusza Słowackiego Nr 58, objętego KW KR1P/00498644/8 wraz z udziałem wynoszącym 77/1959 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 317 o powierzchni 0,0710 ha, położona w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00017760/2.

Cena wywoławcza wynosi: 362 400,00 zł

Wadium wynosi: 37 000,00 zł

Kamienica Nr 58 położona jest w zwartej zabudowie narożnika Al. Juliusza Słowackiego i ul. Śląskiej, jest to budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Kamienica została wzniesiona w latach 1930-1931 r. wg. projektu Alfreda Diducha i Stefana Landsbergera w technologii tradycyjnej. W budynku są 23 lokale mieszkalne, z czego część jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Kamienica wyposażona jest w windę. Stan techniczny i utrzymania budynku jest dobry, wnętrze jest jednorodne stylistycznie, typowe dla epoki powstania budynku, modernistyczne.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej elewacji kamienicy, w lokalu mieszkalnym Nr 12 należy zachować stolarkę okienną, a w przypadku złego stanu dopuszczalna jest jej wymiana pod warunkiem odtworzenia podziałów, profili, proporcji oraz białej kolorystyki tzn. okna winny być:

* okno trójskrzydłowe ze ślemieniem trójskrzydłowym nadświetlem,

* okno w zaokrąglonym narożniku kamienicy – czteroskrzydłowe ze ślemieniem i czteroskrzydłowym nadświetlem,

* okno balkonowe – trójskrzydłowe ze ślemieniem trójskrzydłowym nadświetlem, w miejscu skrzydła środkowego drzwi balkonowe dołem pełne, jednopłycinowe, pod bocznymi skrzydłami schowki o płycinowych drzwiczkach.

Przy wymianie okien należy przełożyć mosiężne klameczki. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim należy zachować oryginalną drewnianą stolarkę drzwi wejściowych do lokalu wraz z mosiężną klamką, a w przypadku złego stanu zachowania dopuszczalne jest jej odtworzenie z przełożeniem klamki tj. drzwi drewniane, o jednej płycinie i profilowanej framudze przy utrzymaniu jednolitej kolorystyki drzwi w całej klatce schodowej kamienicy. Zalecane jest także zachowanie oryginalnej stolarki drzwi wewnętrznych:

* pełne, jednopłycinowe, o mosiężnej klamce – 2szt.

* drzwi przeszklone, sześciopolowe o mosiężnej klamce – 3 szt.

* drzwi dwuskrzydłowe, skrzydła jednopłycinowe o mosiężnej klamce – 1 szt.

Lokal Nr 12 położony jest na trzecim piętrze budynku, składa się obecnie z sześciu pomieszczeń: trzech pokoi, przedpokoju oraz dwóch łazienek. Wejście odbywa się z korytarza do przedpokoju, pokoje są jasne, o wystawie wschodniej. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, okna trójskrzydłowe z nadświetlem, w jednym z pokoi znajdują się drzwi balkonowe. Stolarka drzwi jest w większości pierwotna, są to drzwi drewniane, z przeszklonymi płycinami i mosiężnymi klamkami. W łazienkach na podłodze położone są płytki pcv, w pokojach i przedpokoju drewniany parkiet oraz plastikowe panele. Ściany w pomieszczeniach malowane są farbą emulsyjną, w łazienkach oraz w części przedpokoju, która była zagospodarowana jako aneks kuchenny na ścianie położone są flizy. W jednej z łazienek na suficie znajduje się ozdobna gipsowa rozeta. W ścianie działowej miedzy łazienkami występują trzy otwory kwadratowe przy suficie. Część przedpokoju, która została wtórnie wydzielona z pokoi ma obniżoną wysokość w stosunku do pozostałych pomieszczeń o ok. 50 cm. Dwa pokoje są w układzie amfiladowym. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne zasilane z sieci miejskiej. Przeprowadzona w dniu 24.02.2015r. okresowa kontrola kominiarska przewodów kominowych wykazała, iż przewody wentylacyjne w lokalu Nr 12 są drożne i działają prawidłowo. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/ 00017760/2 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym oraz wszczęcie egzekucji, natomiast w dziale IV hipoteka przymusowa. Wpisy te nie dotyczą lokalu Nr 12, będącego przedmiotem zbycia. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu został przeprowadzony w dniu 18 października 2016 r. drugi w dniu 24 stycznia 2017 r.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 6.04.2017 r. i 21.04.2017 r. w godz. 14.00 – 14.30.

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 6 o powierzchni użytkowej 101,54 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z udziałem wynoszącym 1101/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 150 o powierzchni 0,0299 ha, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00000701/9.

Cena wywoławcza wynosi: 663 000,00 zł

Wadium wynosi: 67 000,00 zł

Budynek Nr 19 przy ul. J. I. Kraszewskiego jest położony w zwartej zabudowie kamienic mieszkalno - usługowych, został wzniesiony ok. 1935 r. w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek i klatka schodowa są w ogólnym stanie technicznym dobrym, elewacja i klatka schodowa zostały odnowione.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim w lokalu Nr 6 należy zachować oryginalną stolarkę okienną tj. okna dwuskrzydłowe o trójpolowych skrzydłach oraz drzwi balkonowe (dwuskrzydłowe, skrzydła czteropolowe, trzy górne pola przeszklone, z jednopolowym nadświetlem). W przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się wymianę ww. stolarki, pod warunkiem odtworzenia podziałów, profili, proporcji oraz białej kolorystyki. Ponadto dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej kamienicy należy zachować stolarkę drzwi wejściowych (tj. drzwi dwuskrzydłowe, płycinowe), winna zostać także zachowana stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana, jednoskrzydłowa, płycinowa (dwupolowa) oraz płycinowa przeszklona (dołem płycina, powyżej sześciopolowe przeszklenia), o profilowanych framugach, a także parkiety.

Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku, wejście odbywa się przez dwuskrzydłowe drzwi drewniane starego typ bezpośrednio z korytarza klatki schodowej. Lokal składa się z dziewięciu pomieszczeń: dwa przedpokoje o powierzchniach 1,05 m2 i 12,09 m2, dwóch spiżarek o powierzchniach 0,50 m2 i 0,65 m2, trzech pokoi o powierzchniach 31,35 m2, 21,88 m2 i 21,30 m2, kuchni o powierzchni 8,75 m2 i łazienki z wc o powierzchni 3,97 m2. Z przedpokoju odbywa się wejście do pozostałych pomieszczeń, dwa pokoje są w układzie przejściowym. Na ścianach pomieszczeń położone są tynki cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną, w łazience częściowo położone są na ścianach płytki ceramiczne, w kuchni do połowy wysokości ściany malowane są farbą olejną. Na podłogach w przedpokoju i pokojach położone są drewniane parkiety, w kuchni deski drewniane przykryte wykładziną pcv, w łazience na podłodze jest lastriko. Pomieszczenia są jasne, stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, w jednym pokoju okna i drzwi balkonowe nowe, pcv, dwuskrzydłowe o skrzydłach jednopolowych. W pozostałych okna są drewniane, skrzynkowe. Wyjścia na balkony są w pokoju i kuchni. Stolarka drzwi wewnętrznych jest drewniana, pierwotna. W kuchni znajduje się wnęka zagospodarowana na spiżarkę. W pokojach znajdują się piece kaflowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie w budynku jest indywidualne elektryczne (piece akumulacyjne). W wyniku przeprowadzonego w dniu 10.02.2016 r. przeglądu kominiarskiego ustalono, iż w lokalu brak jest dostępnych przewodów spalinowych, które umożliwiłyby zainstalowanie w nim ogrzewania gazowego. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00000701/9 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:

* służebności przytyku budynku na parceli l.kat 1800/21( obecnie działka nr 151) wystawić się mającego o ścianę wschodnią budynku na parceli l.kat 1796/1 ( obecnie część działki nr 150) względnie i 1800/38 ( obecnie część działki nr 150) przez całą tego muru wysokość, względnie szerokość i długość, jednak bez prawa prowadzenia wzdłuż ściany służebnej kominów, bez prawa wpuszczania tamże belek lub trawersów i bez prawa prowadzenia wzdłuż niej jakichkolwiek rur odpływowych na rzecz każdoczesnych właścicieli parcel l.kat 1800/21 czyli realności lwh 169 tej ks. obj. (1930 r.)

* służebności przytyku względnie oparcia południowej ściany budynku na realności lwh 304 wystawić się mającej o południową ścianę kamienicy na realności tej stojącej w całej głębokości, szerokości i wysokości tejże ściany jednak pod zastrzeżeniami w tej umowie ustalonymi, na rzecz każdoczesnych właścicieli realności lwh 304 tej ks/ obj.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 30.03.2017 r. w godz. 14.00 – 15.00 i 26.04.2017 r. w godz. 14.00 – 14.30.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 16 maja 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00 poz. 3 – godz. 11.00

poz. 2 – godz. 10.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 maja 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 11 maja 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.). Cena nabycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061- z póź. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

Cena wywoławcza wynosi: 504 000,00 zł

Wadium wynosi: 51 000,00 zł

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 - z póź. zm).

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Fortu Skała II”, zgodnie z którym położona jest w terenach rolniczych R.2 z podstawowym przeznaczeniem pod grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej. Na obszarze tym obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

Nieruchomość położona jest na terenie Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Sposób zagospodarowania nieruchomości nie może naruszać zakazów wynikających z rozporządzenia Wojewody Małopolskiego nr 81/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, m. inn. zakazu likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Ponadto działki nr 76/5, 77/4 i 78/3 zlokalizowane są w obrębie granic udokumentowanych osuwisk, a działka nr 76/5 zlokalizowana jest w obrębie terenu zagrożonego ruchami masowymi.

Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia położona jest na stoku charakteryzującym się znacznym nachyleniem powierzchni terenu, przekraczającym 12%. Tego typu obszary uznawane są za predysponowane do występowania ruchów masowych. W tych warunkach niwelacja terenu poprzez wykonywanie robót budowlanych, wykopów, nasypów jak również budowa podziemnej infrastruktury lub też wprowadzenie nowej (dodatkowej) zabudowy terenu, wprowadzającej dodatkowe obciążenia podłoża, mogą skutkować uruchomieniem się nowych procesów geodynamicznych lub też rozwojem dotychczas stwierdzonych zjawisk. Przez nieruchomość przebiegają sieci energetyczne oraz sieć wodociągowa.

Nieruchomość przylega do pasa drogowego ul. Księcia Józefa, drogi publicznej wojewódzkiej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest poprzez projektowany zjazd z ul. Księcia Józefa na dz. nr 78/3 i 77/4 funkcjonujący wyłącznie na relacje prawoskrętne, z uwzględnieniem zagospodarowania nieruchomości zgodnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W celu budowy zjazdu konieczne jest uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych i uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Przedmiotowy zjazd należy projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z uwzględnieniem wymaganych skrajni i rozwiązaniem ewentualnych kolizji z zielenią wysoką i oznakowaniem pionowym. Opisana wyżej możliwość obsługi komunikacyjnej nieruchomości odnosi się wyłącznie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Rejon Fortu Skała II” tj. z przeznaczeniem pod grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zagospodarowania nieruchomości obsługa komunikacyjna może ulec zmianie.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości ( nieruchomość rolna) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2052- z póź. zm.)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052- z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 19.07.2016 r. drugi w dniu 17.01.2017 r.

2. czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 490/5 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Czyżówka, objętej KW KR1P/00319276/9.

Cena wywoławcza wynosi: 1 680 250,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 170 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Czyżówka”, zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy usługowej U.2 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową. Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/ Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne/ Plany Obowiązujące.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją ani do gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się na terenie układu urbanistycznego Podgórza, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A 608 na podstawie decyzji z dnia 26.10.1981r. oraz w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej o nazwie „ Kraków – historyczny zespół Miasta” uznany za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. oraz w strefie nadzoru konserwatorskiego.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz kilkoma drzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż północnej granicy działki planowana jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia Dn25.

Z uwagi na powyższe aktem notarialnym Rep. A. 8571/2015 z dnia 11 września 2015 r. ustanowiona została na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o.- nieograniczona w czasie i odpłatna, za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu na nieruchomości położonej obrębie 12, jednostka ewidencyjna Podgórze, oznaczonej nr działki 490/1( obecnie po podziale geodezyjnym odpowiada działce nr 409/4) polegająca na korzystaniu w obszarze o powierzchni 33,6 m2, przy czym pasem szerokości 1m (po 0,5 m w obie strony od osi gazociągu) i długości 33,6 m, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia Dn 25, a także ich utrzymanie, przebudowę, rozbudowę, modernizację, kontrolę, konserwację i usuwanie awarii, w pasie ustanowionej służebności. Opisane wyżej prawo służebności przesyłu zostało ujawnione w dziale III KW KR1P/00319276/9.

Ulica Czyżówka posiada w chwili obecnej parametry niewystarczające do bezpiecznej obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania pod usługi. Obsługa komunikacyjna działki nr 490/5 jak również przyszłej inwestycji jaka na niej powstanie będzie możliwa po rozbudowie ul. Czyżówka do parametrów określonych na rysunku planu tj. w obszarze korytarza drogi KDD.1, a następnie poprzez projektowany zjazd na teren inwestycji – ujęty w projekcie rozbudowy ul. Czyżówka.

Przedmiotowa rozbudowa będzie możliwa po zawarciu umowy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej konieczne będzie ustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami po terenie części działki nr 490/4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 490/5.

Nabywca nieruchomości oznaczonej nr działki 490/5 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 29 733,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 6 838,59 zł, tj. łącznie kwoty 36 571,59 zł brutto, płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. W dziale III KW KR1P/00319276/9 ujawniona została opisana powyżej służebność przesyłu. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 19.07.2016 r. drugi w dniu 21.10. 2016 r. trzeci w dniu 24.01.2017 r.

3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 30 o powierzchni 0,0412 ha, położonej w obrębie 116, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00150623/4, zabudowanej budynkiem frontowym i budynkiem oficyny bocznej położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskiej Nr 54.

Cena wywoławcza wynosi 1 750 000,00 zł

Wadium wynosi: 175 000,00 zł

Sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 - z póź. zm).

Budynek przy ul Krowoderskiej nr 54 został wzniesiony w latach 1900-1910, na planie litery L. Składa się z sześciokondygnacyjnego budynku frontowego (piwnice, 4 kondygnacje naziemne, poddasze) oraz pięciokondygnacyjnego budynku frontowego (4 kondygnacje naziemne i poddasze). Powierzchnia całkowita budynku wynosi 1094,57 m2, w tym: powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 763,13 m2, powierzchnia lokali użytkowych wynosi 168,62 m2, powierzchnia wspólna (piwnice + komunikacja) wynosi 162,82 m2.

W budynku znajduje się 14 lokali mieszkalnych: 8 lokali zajętych jest przez współwłaścicieli nieruchomości, 2 lokale zajęte są na podstawie umów cywilno – prawnych, 2 lokale w stosunku do których orzeczone zostały eksmisje, 2 lokale stanowią pustostany. Ponadto w budynku znajdują się 4 lokale użytkowe: 2 lokale są w posiadaniu współwłaścicieli nieruchomości, 2 stanowią pustostany.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, natomiast figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto położona jest w układzie urbanistycznym Kleparza, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-648 decyzją z dnia 25.01.1984 r. oraz na terenie uznanym Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 r. za pomnik historii. Uchwałą nr XL/701/16 z dnia 30 marca 2016 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz”.

Opisana wyżej nieruchomość położona jest w granicach sporządzanego planu. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Krowoderskiej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Osoby zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości mogą oglądać budynek po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą budynku Panią Ewą Filipkiewicz tel. 601 400 398. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 30.09.2016 r. drugi w dniu 17.01.2017 r.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00 poz. 3 – godz. 11.00

poz. 2 – godz. 10.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości, a odnośnie nieruchomości rolnej opisanej w poz. 1 dodatkowo spełniające warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

- wpłata przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 15 maja 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- wpłata w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a uczestnik przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej opisanej w poz. 2 również dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium

zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nabycia nieruchomości opisanej w poz. 1 i 3 oraz cena nieruchomości opisanej w poz. 2 wraz z należnym podatkiem VAT i opłata z tytułu ustanowienia służebności wraz z należnym podatkiem VAT, płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej opisanej w poz. 2 zostanie zawarta w przypadku gdy Agencja Rolna Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061- z póź. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Odnośnie nieruchomości opisanej w poz. 1 ogłoszenia zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2016, poz.2052- z póź. zm).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.