czwartek, 16 luty 2017 17:50

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 304/2 o powierzchni 0,0919 ha, objętej KW KR1P/00190702/4, położonej w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Górka Narodowa.

Cena wywoławcza wynosi 258 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 26 000,00 zł

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narodowa – Zachód”, zgodnie z którym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: wolnostojącą oznaczoną symbolem 6MN, dla którego zgodnie z zapisem §12 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustaleń ww. planu występuje zakaz lokalizacji zabudowy z zakresu przeznaczenia podstawowego na działkach mniejszych niż 1500 m2. Zatem działka nr 304/2 obr. 29 Krowodrza nie może zostać samodzielnie zagospodarowana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, z niewielkim spadkiem terenu w kierunku południowym, porośnięta jest roślinnością trawiastą. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W związku z budową miejskiej sieci wodociągowej w ul. Górka Narodowa, na odcinku od ul. Natansona do ul. Witkowickiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A opracowało koncepcję docelowego układu drogowego drogi publicznej 2KD (L), zaprojektowaną zgodnie z warunkami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Infrastruktura techniczna projektowana w tym rejonie jest bezkolizyjnie dowiązana do w/w koncepcji. W związku z tym obsługa komunikacyjna działki 304/2 oparta będzie o rozwiązania powołanej wyżej koncepcji, po terenie działki nr 788/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, która posiada użytek „dr” i pozostaje w zarządzie ZIKiT, a następnie po terenie działki nr 304/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, po której zostanie ustanowiona służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 304/2. Nabywca nieruchomości oznaczonej nr działki 304/2 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 359,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 82,57 zł, tj. łącznie kwoty 441,57 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści jeden złotych 57/100) płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania drogi służebnej i przeprowadzenia mediów.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 287/1 o powierzchni 0,0292 ha, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00004900/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98.

Cena wywoławcza wynosi: 350 000,00 zł

Wadium wynosi: 35 000,00 zł

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach przemysłu i usług PU.

Nieruchomość w części zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalno - usługowym, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 374,02 m2.

W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 256,22 m2 oraz 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 117,80 m2. Wszystkie lokale pozostają w dyspozycji współwłaścicieli nieruchomości. Pozostała część nieruchomości stanowi podwórko.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Mogilskiej. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa biurowa oraz przemysłowa ( Firma farmaceutyczna TEVA).

Nieruchomość wolna jest od obciążeń. W dziale IV KW KR1P/00004900/2 wpisane są hipoteki przymusowe zwykłe na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego i odsetek za zwłokę oraz z tytułu wykonanego remontu budynku.

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr 14 o powierzchni użytkowej 36,84 m2, objętego KW KR1P/00517958/2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem wynoszącym 3684/65577 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 298/1 o powierzchni 0,0355 ha, położona w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00003518/0.

Cena wywoławcza wynosi: 154 000,00 zł

Wadium: 15 000,00 zł

Budynek Nr 12 położony jest w zwartej zabudowie kamienic, składa się z budynku frontowego czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego, z nieużytkowym poddaszem oraz z oficyny, jednopiętrowej, niepodpiwniczonej, wybudowanej na planie litery „L”. Dostęp do oficyny odbywa się przez główną bramę wejściową, korytarz budynku głównego i przez podwórko. Podwórko ma zniszczoną wylewkę betonową, znajduje się na nim altana śmietnikowa, pojedyncze krzewy. W budynku jest szesnaście lokali mieszkalnych. Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach budynku frontowego jest dwuspadowy, nad oficyną pulpitowy, o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – krokwiowej. Stropy w budynku są drewniane, belkowe.

W styczniu 2015 r. sporządzona została ekspertyza techniczna stropu nad pomieszczeniami parteru budynku oficyny przy ul. Czarnieckiego 12 w Krakowie wraz z określeniem

przyczyny zniszczenia stropu oraz propozycją usunięcia nieprawidłowości. Zgodnie z przywołaną opinią stwierdzono, że w obecnym stanie budynek oficyny tylnej nie może być użytkowany, większość elementów stropu jest mocno nadwerężona, znajduje się na granicy całkowitego zniszczenia lub została zniszczona, w związku z czym konstrukcja stropu wymaga gruntownego remontu. Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa konstrukcyjnego i eksploatacyjnego budynku należy wykonać niezwłocznie odpowiednie prace zabezpieczające, których celem będzie wyeliminowanie zagrożenia powstania stanów awaryjnych oraz zabezpieczanie elementów budowlanych przed dalszą degradacją. Zaleca się wykonanie następujących prac w przedstawionej kolejności:

1. Niezwłoczne zabezpieczenie uszkodzonej belki w pomieszczeniu „P3” (które odpowiada pomieszczeniu 1.21 w lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 11 przedstawionemu na inwentaryzacji budynku) poprzez wykonanie drewnianej konstrukcji podporowej.

2. Uszczelnienie dachu i odciążenie stropów poprzez usunięcie elementów niekonstrukcyjnych oraz rozebranie uszkodzonych belek.

3. Zabezpieczenie przed wilgocią i osuszenie ścian budynku.

4. Odbudowa stropu.

Z ekspertyzą można zapoznać się w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413.

Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Czarnieckiego 12 w dniu 27.10.2015 r. wydana została decyzja nr AU-01-2.6740.2.110.2719/2015 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego oficyny przy ul. Czarnieckiego 12 w Krakowie polegająca na wymianie stropu nad kondygnacją parteru, na działce nr 298/1 obr. 13 Podgórze”. Decyzja jest ostateczna. W związku z planowanymi pracami remontowymi części wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt, który podlegał będzie spłacie do 2032 r. W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego na ten cel będzie wynosiła 5 zł/m2.

Nieruchomość przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 nie jest wpisana indywidualną decyzją do rejestru zabytków, jednakże znajduje się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Ponadto budynek położony jest w obrębie układu urbanistycznego Podgórza wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A – 608 decyzją z dn. 26.10.1981r.

Z uwagi na powyższe po przeprowadzeniu oględzin w przedmiotowym lokalu mieszkalnym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wskazał, iż w lokalu Nr 14 nie zachowały się zabytkowe elementy wystroju, w związku z czym nie zgłoszono zastrzeżeń do planowanej sprzedaży tych lokali. Z uwagi na lokalizację i zabytkowy charakter całej kamienicy remont lokalu będzie wymagał uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także nie wykluczono konieczności odtworzenia oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej.

Lokal mieszkalny Nr 14 składa się z dwóch pomieszczeń: kuchni z łazienką o powierzchni 15,47 m2 i pokoju o powierzchni 21,37 m2. Lokal położony jest na pierwszym piętrze oficyny, wejście odbywa się przez zewnętrzną klatkę schodową o drewnianej konstrukcji, z zewnętrznej galerii przez drewniane, dwuskrzydłowe, podwójne drzwi nowego typu. Wejście odbywa się bezpośrednio do pomieszczenia kuchni, z którego drewnianą ścianką o wysokości ok. 2,5 m wydzielona została otwarta łazienka. Oba pomieszczenia posiadają okna skrzynkowe dwuskrzydłowe, dwupolowe, o drewnianych ramach typu nowego. Ściany pomieszczeń są tynkowane, ściany malowane farba emulsyjną, w części kuchenno – łazienkowej do wysokości ok.1,3 m ściany wyłożone flizami. Część kuchenna jest jasna, okno wychodzi na podwórko sąsiedniej kamienicy, w kuchni znajduje się stary piec kuchenny na paliwo stałe. Z części kuchennej odbywa się przejście do pokoju przez drewniane drzwi dwuskrzydłowe pierwotnego typu. Pokój jest jasny, ściany malowane są farbą emulsyjną, na suficie widoczny jest ślad zawilgocenia, na podłodze położone są deski drewniane przykryte wykładziną pcv, w rogu pokoju jest piec kaflowy na paliwo stałe.

Lokal jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00003518/0 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 298/1 wpisana jest służebność używania muru południowego budynku stojącego na parceli 199 ( obecnie dz. 298/1) w Podgórzu w całej jego długości i wysokości do połowy jego grubości z prawem wbijania belek i trawersów, tworzenia ścian i szaf do połowy grubości ze strony realności lwh 504 z prawem podwyższania i przedłużenia tego muru własnym kosztem na rzecz każdoczesnych właścicieli parceli 196 lwh 504 w Podgórzu (obecnie dz. 297/1).

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 14 i 28 lutego 2017 r. w godz. 14.00 - 15.00.

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu Nr G 1 o powierzchni użytkowej 23,30 m2, położonego w zespole garażowym przy ul. Jana Kochanowskiego Nr 15 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 44/1 o powierzchni 0,0103 ha, położona w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00160834/9.

Cena wywoławcza wynosi: 35 000,00 zł

Wadium: 3 500,00 zł

5. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu Nr G 6 o powierzchni użytkowej 61,75 m2, położonego w zespole garażowym przy ul. Jana Kochanowskiego Nr 15 wraz z udziałem wynoszącym 559/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 44/2 o powierzchni 0,0131 ha, położona w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00162146/3

Cena wywoławcza wynosi: 92 000,00 zł

Wadium: 9 200,00 zł

6. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu Nr G7 o powierzchni użytkowej 30,54 m2, położonego w zespole garażowym przy ul. Jana Kochanowskiego Nr 15 wraz z udziałem wynoszącym 276/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 44/2 o powierzchni 0,0131 ha, położona w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00162146/3.

Cena wywoławcza wynosi: 46 000,00 zł

Wadium: 4 600,00 zł

Nieruchomość gruntowa położona jest w terenach zwartej zabudowy kamienic wielomieszkaniowych.

Garaż Nr G1 położony jest w zespole trzech garaży, w parterowym, niepodpiwniczonym budynku. Budynek przykryty jest dachem jednospadowym o poszyciu z papy na lepiku. Lokal ma wysokość od ok. 2,59 m (w części wjazdowej) do ok. 3,42 m (w części tylnej), szerokość wynosi ok. 3,52 m, zaś długość ok. 6,62 m. Garaż jest murowany częściowo z pustaków, częściowo z cegieł (2 ściany). Wjazd odbywa się bezpośrednio z terenu wyłożonego płytami chodnikowymi przez drewnianą, dwuskrzydłową bramę. Wewnątrz garażu podłogę stanowi betonowa wylewka, ściany nie są otynkowane. Sufit wzmocniony jest deskami i drewnianymi belkami. W garażu jest jedno dwuskrzydłowe okno oraz kanał naprawczy. Do lokalu doprowadzona jest instalacja elektryczna, obecnie nie jest czynna.

Garaż Nr G6 położony jest w zespole trzech garaży, w parterowym, niepodpiwniczonym budynku wzniesionym w latach 70 – tych XX w. w technologii mieszanej. Stropy są drewniane, ściany konstrukcyjne murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Budynek przykryty jest dachem o poszyciu z papy na lepiku. Lokal ma wysokość ok. 2,75 m, tworzą go trzy stanowiska postojowe o łącznej powierzchni 61,75 m2. Wjazd do garażu odbywa się z nawierzchni betonowej, możliwy jest przez trzy niezależne, drewniane, dwuskrzydłowe bramy, jednak wewnątrz garażu stanowiska nie są wydzielone przegrodami, przestrzeń nie jest podzielona. Podłogę w garażu stanowi betonowa wylewka oraz deski, ściany są tynkowane i pomalowane farbą emulsyjną. Do garażu doprowadzona jest instalacja elektryczna. Sufit lokalu wzmocniony jest pionową i poziomą belką drewnianą.

Garaż Nr G7 położony jest w zespole trzech garaży, w parterowym, niepodpiwniczonym budynku wzniesionym w latach 70 – tych XX w. w technologii mieszanej. Stropy są drewniane, ściany konstrukcyjne murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Budynek przykryty jest dachem o poszyciu z papy na lepiku. Lokal ma wysokość od ok. 3,25 m ( we części wjazdowej) do ok. 5,50 m ( w części tylnej). Wjazd odbywa się z nawierzchni betonowej, przez dwuskrzydłową drewnianą bramę. Podłogę stanowi betonowa wylewka, ściany są tynkowane i malowane farbą emulsyjną. Garaż kryty jest dachem jednospadowym, w garażu jest kanał naprawczy. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną.

Garaże wymagają przeprowadzenia remontu. Garaże nie mają dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nich odbywa się od ul. Antoniego Grabowskiego, przez wybetonowane podwórko posesji przy ul. Kochanowskiego 15, po terenie działki nr 44/5, obręb 60 Śródmieście, jednak nie ma ustanowionej służebności przejazdu i przechodu. Garaże wymagają przeprowadzenia remontu. Garaże wolne są od obciążeń.

Osoby zainteresowane nabyciem garaży mogą je oglądać w dniach 10 i 24 lutego 2017 r. w godz. 14.00 – 14.30.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 9 marca 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4, poz. 5, poz. 6 – godz. 12.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 marca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 6 marca 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego (poz. 3) i udziału w nieruchomości (poz. 2) zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.). Sprzedaż garaży (poz. 4,5,6) zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w poz. 1 wraz z opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Cena nabycia lokalu mieszkalnego opisanego w poz. 3, garaży opisanych w poz. 4-6, udziału w nieruchomości opisanej w poz. 2, a także cena nieruchomości gruntowej opisanej w poz. 1 wraz z należnym podatkiem VAT i opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami wraz z podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym

w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kraków, dnia 2 lutego 2017 r.

 

 

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 

supober

 

 

Archiwum

archiwum